Diagnostika

Systém TTI Success Insights je tvořen 3 nezávislými analýzami: DISC, PIAV a PTSI. Jedná se o analýzy CHOVÁNÍ a KOMUNIKACE, MOTIVACE a KOMPETENCÍ (SCHOPNOSTÍ). Každou z těchto analýz je možné provádět samostatně nebo v libovolných kombinacích. Kompletní analýzu všech tří pilířů pak nazýváme Trimetrix. Každá analýza se skládá z části testovací (vyplnění dotazníku) a interpretační (generování osobní zprávy).

Klíčovým faktorem konkurenceschopnosti je umění efektivního vyhledávání, rozvoje a především udržení „Top talentů“. Podniky musí hledat, kromě zavedených tradičních způsobů hodnocení, hodnotících pohovorů apod., nástroje, které reálně charakterizují, popíší a změří ukazatele a znaky špičkového výkonu.

TTI Success Insights pracuje s unikátními analýzami (37 faktorů ve 3 samostatných piliřích), které odhalí specifické individuální charakteristiky ve třech základních oblastech, které přesně popisují CO, JAK a PROČ stojí za osobní výkonností respondenta.

A nalýzy nezávisle zkoumají styl chování, které člověk na pracovním místě bude projevovat. Zabývají se hodnotami, jako jsou motivátory člověka pro danou pracovní pozici a individuální schopnosti, které pro danou pozici může člověk nabídnout.

Tyto tři oblasti hodnocení můžeme brát  jako měřítko pro každou pracovní pozici. Poměřením požadovaných a dosažených hodnot dokážeme vybrat vhodného kandidáta. Tento postup vede k tomu, že pracovní pozici bude zastávat člověk, který bude mít potřebné předpoklady a talent, potřebné k dosažení maximálního výkonu. Ve spojení s některou aplikací (trénink, koučování) můžeme respondenta  také rozvíjet směrem potřebným k maximálnímu výkonu v dané pozici (manažer, obchodník)

Chování: „JAK“           DISC

Znalosti a vědomosti jsou nejsilnějšími modifikátory lidského chování. Na základě výsledků z  měření si člověk může uvědomit, pochopit a přizpůsobit svůj styl chování efektivní komunikaci a interakci se svým okolím. Na základě teorie „DISC“ lze styl chování rozdělit do čtyř základních skupin:

 • Dominance – červená
 • Influence – žlutá
 • Steadiness – zelená
 • Compliance -modrá

Výsledky měření tak výrazně zvyšují kvalitu procesu výběru kandidátů tím, že jasně popisují, „JAK“  zaměstnanci dosahují svých profesních výsledků. Jakým způsobem jednají a komunikují.

Hodnoty: „PROČ“          PIAV

Hodnoty jsou motivátory našeho chování. Nutí nás a motivují k různým projevům. K našemu konání i nekonání. Hodnoty jsou měřeny v šesti oblastech :

 • Teoretické
 • Praktické
 • Estetické
 • Sociální
 • Individualistické
 • Tradicionální

Na základě toho, že víme, „PROČ“ zaměstnanci jednají tak, jak jednají, projevují se a přemýšlí, je možné hned od počátku jejich pracovního vztahu je udržovat a motivovat  v souladu s jejich vnitřními motivátory a soustředit se na ně při jejich dalším rozvoji. Tato analýza je tedy užitečná jak v procesu náboru zaměstnanců, tak v jejich pozdějším profesním i osobnostním rozvoji.

Individuální schopnosti: „CO“                    PTSI

Tato část analýzy obsahuje měření 23 faktorů, které odhalí „Inventář osobnostních předpokladů a schopností“ (Personal Talent Skills Inventory – PTSI).  Těchto 23 faktorů je zaměřeno přímo na dovednosti použitelné v pracovním prostředí. Analýza je unikátní ve schopnosti rozpoznání kognitivní struktury respondenta ve třech základních dimenzích uvažování. Toto měření přináší odpovědi na to, „CO“ jsou schopni respondenti v daném pracovním prostředí vykonávat. Každé dovednosti je přiřazena měřitelná hodnota a je tedy porovnatelná s hodnotou požadovanou. S těmito výsledky je opět možné lépe rozvíjet a především uplatnit talent a schopnosti zaměstnance.

Možnosti Využití:

 • Vyhledávání a rozvoj talentů
 • Přesný návod manažerům pro vedení členů jejich týmů
 • Zvyšování prodejního výkonu pro obchodní týmy
 • Personální plánování a organizační rozvoj
 • Koučování a rozvoj zaměstnanců
 • Vzdělávací programy (trénink) přímo na míru každému účastníkovi
 • Job Benchmarking
 • HR poradenství při výběrových a rozvojových projektech