Trénink

Podniky na celém světě hledají nové inovativní způsoby tréninku, rozvoje a motivace svých zaměstnanců. Systém Success Insights neustále rozvíjí metodiku hodnocení kompetencí, chování a postojů, která rozkrývá a ukazuje individuální talenty a zdroje motivace. Osobní i týmové rozvojové plány se stávají vysoce efektivními, pokud počítají s individuálním, unikátním způsobem chování, kompetencemi a hodnotami rozvíjených osob.

Specialisté pro trénink a rozvoj, jedno zda interní nebo externí, používají systémy hodnocení ke zjišťování, jak dosáhnout optimálního výkonu od všech zaměstnanců. Pokud mají k dispozici informace o tom, jak daná osoba přirozeně reaguje v běžných i neobvyklých situacích, mohou tyto informace porovnat s požadavky na danou pozici, na které hodnocený zaměstnanec pracuje nebo o ni usiluje. Pak je už jen na zaměstnanci samotném, aby poznal silné a slabé stránky sebe sama, se kterými na danou pracovní pozici vstupuje nebo na ni pracuje. V této chvíli může být vytvořen také odpovídající rozvojový plán, který v sobě zahrnuje všechny potřebné informace a je zaměřený na skutečné potřeby daného zaměstnance i dané pracovní pozice.

Zprávy Success Insights  jsou designovány tak, aby pomohly zaměstnancům a jejich manažerům získat hlubší znalosti o jich samých a také o ostatních. Schopnost efektivní interakce s ostatními lidmi může tvořit právě ten zásadní rozdíl mezi úspěchem a selháním jak v pracovním, tak i osobním životě. Efektivní interakce začíná v přesném vnímání a pochopení sebe sama. Systém Success Insights kvantifikuje informace o tom, jak lidé vidí sebe sama a jak toto vnímání sebe sama prezentují svému okolí. Jinými slovy, jak projektují svou osobnost do světa, který je obklopuje.

K základním zprávám (určeným pro hodnocení zaměstnanců nebo manažerů) je možné přidat hodnocení jejich osobních zájmů, postojů a hodnot (Personal Interests, Attitudes and Values – PIAV). PIAV report poskytuje informace o tom, proč lidé (ne)konají tak, jak (ne)konají, což obrovským způsobem ovlivňuje jejich životy. Pokud budete jednou znát motivy lidí, které řídí jejich chování a akce, budete okamžitě moci porozumět tomu, proč a jak pracují a co je příčinou jejich vnitřcích i vnějších konfliktů.

Tyto informace, získané v hodnocení, zvyšují hodnotu rozvojových procesů v oblastech transformace manažerů do role lídrů.

Úplný systém TriMetrix pak používají organizace ke zjištění konkrétních tréninkových potřeb. Jejich rozvoj pak koresponduje s konkrétními požadavky vyplývající z jejich pracovního zařazení a radikálně se zvyšuje osobní výkonnost po realizace celých rozvojových projektů.

Oblasti tréninku:

  • pochopení základní stylů chování a komunikace, hodnotového systému a postojů
  • umění rozpoznání jednotlivých stylů
  • umění přizpůsobení se jednotlivým stylům
  • aplikace pro obchodníky (vedení obchodního jednání, vyjednávání, KAM a pod.)
  • aplikace pro managery (vedení týmu, leadership, komunikace, motivace a pod.)
  • aplikace pro jednotlivce (umění komunikace, týmová spolupráce, řízení projektů a pod.)