Analýza DISC

Analýza preferovaných stylů chování a komunikace:

Dominance – direktivní, pozitivní, vyžadující

Influence – optimistický, dynamický, komunikativní

Steadiness – stabilní, relaxovaný, podporující

Compliance – formální, analytický, odtaživý

 

Přirozený a Adaptovaný Styl chování a komunikace

 

Zvýšená osobní výkonnost

Schopnost efektivní vzájemné interakce s různými typy lidí je určujícím faktorem mezi úspěchem a neúspěchem v současném prostředí. Efektivní mezilidská komunikace a interakce má počátek v přesném a přijatém vnímání sebe sama. Základní zpráva Success Insights podává zásadní informace o osobnosti respondenta a jeho způsobu interakce s ostatními lidmi. Toto poznání vede ke zvýšení osobního výkonu.

Efektivní manažerská komunikace

Zvláštní pozornost věnuje základní zpráva identifikaci preferovaného stylu komunikace. Pokud znáte svůj preferovaný styl při komunikaci s ostatními, můžete používat celý komunikační systém při interakci s ostatními lidmi. Používání tohoto systému je mnohem efektivnější a velmi produktivní. Respondenti se dozví, mimo jiné, jak jejich přirozený a adaptovaný styl chování ovlivňuje reakce ostatních lidí, se kterými vstupují do interakcí. Čím vzbuzují pozitivní nebo negativní reakce ostatních a tím pádem, co způsobuje nebo potlačuje jejich úspěch a úspěch ostatních lidí.

Zvýšená hodnota pro podnik

Tváří v tvář neustále se měnícím úkolům, příležitostem i komplikacím se stává dokonalá znalost sebe sama klíčovým faktorem při naplňování cílů a také se stává konkurenční výhodou pro firmu. Výkonní i vedoucí zaměstnanci a jejich trenéři, koučové, mentorové atd. mohou daleko snadněji a efektivněji plánovat jejich další osobní i profesní rozvoj. Mohou ho stavět na silných stránkách respondenta a zároveň snadno odstranit limitující faktory jejich výkonu. Na konci tohoto procesu je opět zvýšená hodnota pro firmu.

Dosažení špičkového výkonu

Lidé jsou zpravidla výkonní v prostředí, které ctí jejich přirozený způsob chování, jednání a přístupu. Bohužel, toto přirozené chování nemusí nutně korespondovat s požadovanými výsledky i pochopením všech ostatní lidí. Zvláště v případech, kdy přirozený způsob chování jednoho člověka je zcela odlišný od představ o přirozeném chování druhého – například jeho kolegy. Základní zpráva odhalí mnoho možností, jak zlepšit úroveň interakce a komunikace s okolím. Zejména se jedná o uspořádání pracovního prostředí a pochopení potřeb svých spolupracovníků. Prostřednictvím pochopení vysoce efektivních nástrojů a možností přizpůsobování svému okolí, respondenti mohou daleko snadněji a přesněji modifikovat své projevy a chování směrem k požadovanému stavu.

Obsah zprávy

Každá základní zpráva obsahuje několik sekcí, které identifikují a objasňují možnosti pochopit a zlepšit úroveň komunikace a vzájemné interakce. Zpráva může být interpretována certifikovaným koučem nebo mentorem, který může maximalizovat užitnou hodnotu zprávy a sestavit efektivní akční plán pro další rozvoj a implementaci poznatků do praktického používání. Mimo jiné lze tyto informace použít také v procesech projektů zvyšování osobní odpovědnosti zaměstnanců.

Jednotlivé sekce základní zprávy

 • Obecné charakteristiky – preferovaný styl práce na základě přirozeného způsobu chování
 • Hodnota pro podnik – osobní přínosy pro podnik
 • Checklist pro komunikaci – jak mohou ostatní efektivně s respondentem komunikovat
 • Co je v komunikaci zakázáno – čeho by se měli ostatní v komunikaci vyvarovat, pokud s ním komunikují
 • Tipy pro komunikaci – jak může respondent upravit svůj styl komunikace směrem k ostatním
 • Ideální pracovní prostředí – jaká je respondentova preferovaná pracovní atmosféra
 • Vnímání – jak respondent vidí sebe sama a jak ostatní vidí respondenta
 • Charakteristické rysy – soubor vyjádření, které charakterizují respondenta v relaci ke všem čtyřem kvadrantům chování (DISC)
 • Přirozený a Adaptovaný styl chování – DISC analýza napříč čtyřmi kvadranty stylu chování
 • Adaptovaný styl – charakteristiky současného adaptovaného stylu chování
 • Klíče k motivací – požadavky respondenta směrem k ideálnímu stylu a způsobu motivace
 • Klíče k vedení – jakým způsobem se dá (respondent vyžaduje) respondent vést
 • Prostor pro zlepšení – identifikace rezerv respondenta
 • Akční plán – na základě výsledků hodnocení a následné diskuse je možné sestavit přesný a adresný akční plán pro další rozvoj
 • Hierarchie stylu chování – chování respondenta poměřené v osmi nejběžnějších oblastech pracovního prostředí
 • Analýza stylu chování – Grafy – vizualizace přirozeného a adaptovaného stylu chování.
 • „Success Insights Wheel“ – pozice přirozeného a adaptovaného stylu chování v relaci ke všem ostatním kombinacím

Výsledky a Přínosy

Investice do základní zprávy Success Insights může přinést velice důležité informace a především výsledky v několika oblastech:

 • Zjištění, jak respondent přistupuje k řešení problémových situací a náročných úkolů a jak se dokáže chopit příležitostí
 • Identifikuje znaky, které poukazují na vůdcovskou roli (ne manažerskou)
 • Nabízí strategie pro otevřenou, přijatelnou a přímou formu komunikace a chování směrem k dosažení požadovaných cílů / plnění úkolů
 • Specificky se podílí na řízení jednotlivců a týmů bez přímého zasahování nadřízených, managerů nebo decision makerů.
 • Zapracování a Tvorba výkonových plánů pro nového pracovníka
 • Plánování strategie rozvoje pro stávající pracovníky
 • Koučování, Mentorování a Rozvoj schopností vést
 • Řešení konfliktních situací

 

podívejte se na vzor zprávy:  Osobní zpráva – DISC